Mỹ thuật: Vẽ trang trí: Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm