Thể dục: Môn thể thao tự chọn. Trò chơi: Tung vòng vào đích