Thể dục: Một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. Trò chơi: Tung vòng vào đích