Thể dục: Ôn năm động tác Vươn thở, Tay, Chân, Vặn mình, Bụng. Học động tác Toàn thân